PRIVACY POLICY

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle diensten, producten en activiteiten van NCGB Holding B.V en alle aan haar gelieerde ondernemingen (hierna: VentureForward).

ALGEMEEN

VentureForward verwerkt en beheert persoonsgegevens van toekomstige, huidige en ex-medewerkers, (klanten van) klanten, leveranciers en relaties in diverse (informatie)systemen. Deze verwerkingen vinden plaats met uiteenlopende doeleinden: bijvoorbeeld op basis van wettelijke en/of contractuele verplichtingen, met het oog op een (toekomstig) werkgever-/ werknemer-relatie, gezien een bedrijfsbelang of op verzoek van de betrokkene. VentureForward verwerkt persoonsgegevens conform de toepasselijke (inter)nationale wet- en regelgeving, contracten met klanten, leveranciers en relaties en het (privacy)beleid van VentureForward.

OMGANG MET EN TOEGANG TOT PERSOONSGEGEVENS

VentureForward geeft een hoge prioriteit aan de beveiliging van persoonsgegevens. VentureForward behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Persoonsgegevens worden alleen opgeslagen als voor de verwerking van die persoonsgegevens een gerechtvaardigd doel bestaat, dat uitdrukkelijk is omschreven. VentureForward streeft ernaar zo transparant mogelijk te zijn over de verwerking van persoonsgegevens. Verder past VentureForward bij elke verwerking een proportionaliteits- en subsidiariteitstoets toe: dat wil zeggen dat de inbreuk op de belangen van de betrokkene niet onevenredig mag zijn in verhouding tot het doel en dat het doel niet op een andere, voor de bij de verwerking van persoonsgegevens betrokkene minder nadelige wijze, kan worden gerealiseerd. Opgeslagen persoonsgegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van VentureForward, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is.

VentureForward bewaart persoonsgegevens voor de duur van de vereiste periode om te voldoen aan de wettelijke en reglementaire verplichtingen. Dit is over het algemeen voor een periode van twee, vijf of zeven jaar.

VentureForward beveiligt haar systemen – naar redelijkheid – tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking. VentureForward maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, rekening houdend met de stand van de techniek. VentureForward is echter niet aansprakelijk voor onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan VentureForward. VentureForward deelt geen persoonsgegevens met derde partijen, zonder voorafgaande expliciete toestemming van de betrokkenen (en indien van toepassing: van onze klant of relatie), tenzij er sprake is van wettelijke verplichtingen, zoals bijvoorbeeld in het kader van onderzoeken door gerechtelijke organisaties en/of toezichthouders.
De medewerkers van VentureForward respecteren de (internationale) privacywetgeving alsmede het privacybeleid van VentureForward, zoals onder andere opgenomen in het Privacyreglement VentureForward. De Privacy Officer (Functionaris Gegevensbescherming, FG), zoals ingesteld conform en gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens), creëert zoveel mogelijk awareness en ziet toe op naleving van voornoemde wetgeving en beleid.

Alle emailberichten van VentureForward-medewerkers worden automatisch voorzien van een disclaimer waarmee de ontvanger bewust wordt gemaakt van de risico’s die het delen of niet (tijdig) verwijderen van de informatie van het emailbericht met zich meebrengen als gevolg van de privacywetgeving.

VentureForward hanteert voor gebruikers van de VentureForward-website het beleid zoals opgenomen in ‘Privacy & cookies’.

INFORMATIE, INZAGE EN CORRECTIE GEGEVENS EN RECHT VAN VERZET

Ingeval van vragen over welke gegevens over u en met welk doel deze gegevens worden verzameld, is VentureForward altijd bereid u daarover informatie te verstrekken. Daarnaast kunt u ook inzage krijgen in uw gegevens die door VentureForward worden verzameld, of wijziging danwel verwijdering van uw persoonsgegevens verzoeken, zonder dat VentureForward daarvoor kosten in rekening brengt. Tot slot kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie van VentureForward via de verschillende media. Indien u een van voorgaande verzoeken heeft, kunt u deze schriftelijk indienen bij info@ventureforward.nl.